Vergadering bijwonen?

Zie agenda

 

Wmo Raad Uden Burgerparticipatie

De Wmo-raad

is er voor U(den)

De Wmo-raad

is er voor U(den)

Agenda

 

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en vinden in principe elke eerste maandag van de maand plaats van 18:00 h – 20:00 h in het Mondriaanhuis, waar ook de bibliotheek is gevestigd. Hieronder kunt u de agenda en notulen van 2018 zien, daaronder een archief van 2017, 2016 en 2015.

Maandag 8 januari  - Wmo-raad vergadering

1. Opening

2. Jeugdzorg: iav Gijs van Heeswijk en Marja Ignatius (voorbereiding René, Chris en Ilona)

3. Notulen en actielijst van 4 december (in bezit)

4. Ingekomen stukken  (bijgevoegd)

5. Voortgang samenwerking adviesraden (notulen zijn in bezit)

6. Rolverdeling en taken van Nol van Cuijk

7. Rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 5 februari - Wmo-raad vergadering

- ontwikkelingen ouderenzorg (door Ad van Boxmeer en C Jordans van Brabant Zorg) ( vragen nog na sturen)

- jaarplan 2018 (zie bijlage)

- één raad per 1-1-2019: welke vorm krijgt het (zie bijlage)

- notitie René over vragen en antwoorden rondom jeugdzorg (nog na te sturen)

- verkiezingsdebat

- verslag en activiteitenlijst van vorige keer

- rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 5 maart - Wmo-raad vergadering

Maandag 9 april - Wmo-raad vergadering

Maandag 7 mei - Wmo-raad vergadering

Maandag 4 juni - Wmo-raad vergadering

Maandag 2 juli - Wmo-raad vergadering

Maandag 3 september - Wmo-raad vergadering

Maandag 1 oktober - Wmo-raad vergadering2

Agenda 2017

Maandag 9 januari  - Wmo-raad vergadering

1. opening

2. notulen, actielijst en aandachtslijst 12 december

3. ingekomen post

4. reactie gemeente op oplosagenda beschermd wonen (is in bezit)

5. signalen uit de Udense samenleving

6. vervolg op 'ogen en oren open':

         - welke Udense burgers/functionarissen kunnen we benaderen om meer 'zicht op zorg' te krijgen?

         - hoe pakken we een onderzoek aan?

7. rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 6 februari - Wmo-raad vergadering

- Margreet van de Rakt en collega van de Griffie

o eigen bijdrage bij een wisselend volume van zorg

o verloop werkgroep maatschappelijke opvang

o commissievergaderingen komend jaar en aanwezigheid WMO raad

o klanttevredenheidsonderzoek

o stand van zaken inloop GGZ clienten

o wat verder ter tafel komt

-  Notulen, activiteitenlijst en aandacht lijst vorige keer

-  Besluitenlijst bijeenkomst zaterdag 21-1 (is in bezit)

-  Voortgang samenwerking met andere raden

 Signalen uit de Udense samenleving

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 13 maart - Wmo-raad vergadering

Maandag 3 april - Wmo-raad vergadering

- presentatie van ontwikkelingen in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking  door Gerdie Bijvelds (ca 1u)

- notulen en activiteitenlijst

- inkoopplan Wmo

- kandidaten voor Wmo-raad (zie bijlage)

- jaarverslag 2016 (wordt nagestuurd)

- signalen uit de Udens samenleving

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 8 mei - Wmo-raad vergadering

Maandag 8 juni - Wmo-raad vergadering

Maandag 3 juli - Wmo-raad vergadering

1. Inleiding 'naar een Dementievriendelijke Gemeente'  door projectleider provincie

2. Verslag en activiteitenlijst vorige keer 8 juni. (Zijn in bezit)

3. Korte zaken:

    - bijeenkomst 'gelukkig ouder worden'

    - werkgroep bijeenkomst 'eenzaamheid' (Rian)

    - begroting 2018 en subsidieaanvraag

    - brief Adviesraad Sociaal Domein Oss over reactie op Inkoopplan WMO

    - agenda volgende vergadering

4. Rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 4 september - Wmo-raad vergadering

De notulen van deze maand is weer beschikbaar!

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 2 oktober - Wmo-raad vergadering

Maandag 6 november - Wmo-raad vergadering

Maandag 4 december - Wmo-raad vergadering

Agenda 2016

Maandag 4 januari  - Wmo-raad vergadering

1)    Opening

2)    Ingekomen stukken

3)    Verslag vorige vergadering

4)    Taken verdeling Wmo-raad/nieuw bestuur

5)  Contact met gemeente wethouder/ margreet

6)  Zicht op gebruik zorg in de Udense samenleving

7)  Brieven Ans aangaande traplift

8)  Contact gegevens leden en website updaten met info nieuwe leden

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 1 februari - Wmo-raad vergadering

1. Opening en vaststelling agenda

2. Zicht op zorg (Saskia vd Broek) 1u

3. Ingekomen stukken/ Verslag vorige keer

4. Feiten en cijfers (bouwen van Fact sheet (op web site? en periodieke rapportage gemeente vb. St Oedenrode; bijlage “derde kwartaal rapportage”)

5. Takenverdeling (nieuw voorstel)

6. Onze werkwijze (ogen en oren open, erop af (in de haarvaten van de Ujese samenleving) veel delen, continu proces (niet alleen tijdens vergaderingen)

Middelen: de mail, groepsapp?

7. Toekomst WMO raad. (gesprek met Inge Deckers, bijlage en notitie Hennie van Boxtel)

8. Gesprek met Spencer Zegers (reeds verstuurd)

9. Planning Breed Beraad

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 12 maart - Wmo-raad vergadering

Maandag 4 april - Wmo-raad vergadering

Maandag 9 mei - Wmo-raad vergadering

-Opening

-Overleg met Corine de Sterke van  Alzheimer Nederland Oss-Uden-Veghel en een collega van haar. ( ongeveer 45 minuten)

-Verslag vorige keer

-Mededelingen:

    - gesprek Mirjam en Theo met Overmans en van de Rakt over periodieke rapportage

    - bijeenkomst van voorzitters van adviesraden Uden over ontwikkeling Raad Sociaal

      Domein (Theo)

    - bijeenkomst Busvol over Regionale Raad Sociaal Domein (René, Theo)

    - overige

-Binnengekomen stukken

-Financieel jaarverslag 2015

-Thema Jeugd: onderzoek, conclusies, vragen, adviezen (René, Hans, Marjan)

-Thema eigen bijdrage: idem (Mirjam, Geertje, Theo)

-Signalen uit de Udens samenleving

-Breed Beraad 25 mei

-Extra bijeenkomst Wmo-raad najaar

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 6 juni - Wmo-raad vergadering

1. Opening

2. Verslag

    Activiteitenlijst

    Aandachtslijst

3. Binnengekomen post

4. Verslag uit:

     - voortgang Raad Sociaal Domein

     - Busvol: regionale samenwerking

     - gesprek met Area

     - terugblik Breed Beraad

5. Uitnodiging gemeente themabijeenkomst 21-6

6. Voortgang jeugdzorg

7. Voorstel extra bijeenkomst najaar. 5/11

8. Signalen uit de Udense samenleving

9. Rondvraag/sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 4 juli - Wmo-raad vergadering

1. Opening

2. Verslag vorige keer

    Activiteitenlijst

    Aandachtslijst

3. Ingekomen stukken oa.

    - afvaardiging werkgroep Maatschappelijk Opvang   (Hans)

    -Inkoopdocument WMO

    -Notitie mantelzorgcompliment

4. Reactie gemeente op notitie Eigen Bijdrage

5. Voortgang Jeugd

6. Commissievergadering over monitoring: hoe gaan we het volgende keer doen?

7. Signalen uit de samenleving

8. Voorgang proces Raad Sociaal Domein

9. Vergaderingen in juli/augustus

10. Begroting/activiteiten plan 2017

11. Rondvraag/sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

 

Maandag 5 september - Wmo-raad vergadering

1. opening en aanwijzen vervangend notulist

2. welkom Margreet van de Rakt

3. Te bespreken met Margreet:

    - concept mantelzorgcompliment (Geertje, Theo)

    - inkoopdocument WMO 2017 (Rian, Theo)

    - voortgang over verwerken reactie van de WMO raad over eigen bijdrage

    - de rol van de WMO raad tijdens commissievergadering over monitoring

 

4. notulen, actielijst en aandachtspunten

5. vragen en opmerkingen, die gesteld gaan worden aan wethouder Vonk over beleid tav jeugd (Marian, Hans en René)

6. Breed Beraad in het najaar: datum, onderwerp en bekendmaking

7. voortgang ontwikkeling beleid over maatschappelijke opvang (Hans)

8. voortgang samenwerking met andere adviesraden

9. rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

 

Maandag 3 oktober - Wmo-raad vergadering

1. gesprek met wethouder Thijs Vonk (17.30-18.30)

2. notulen vorige keer, activiteitenlijst en aandachtslijst, ingekomen post

3. reactie gemeente tav eigen bijdrage

4. Breed Beraad 23-11

3. Signalen uit de samenleving

4. voortgang Raad Sociaal Domein

5. voortgang werkgroep Maatschappelijke Opvang

6. Rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 14 november - Wmo-raad vergadering

1. notulen, activiteitenlijst en aandacht lijst vorige keer 3 oktober

2. ingekomen stukken

3. reactie brief eigen bijdrage

4. vermeende sluiting inloop GGZ

5. voortgang ontwikkeling Raad Sociaal Domein

6. Voortgang werkgroep Maatschappelijke Opvang

7. Breed Beraad

8. alternatief voor missen van overleg 5 november

9.  rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 12 december - Wmo-raad vergadering

Agenda 2015

Maandag 5 januari  - Wmo-raad vergadering

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Verslag AB

4. Contact met Platform minima en de ouderenbonden

5. Website

6. Symposium

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 2 februari - Wmo-raad vergadering

1. Opening en mededelingen

2. Voedselbank

3. Armoedebeleid in de gemeente Uden

4. Verslag Wmo-raad 05-01-2015

5. Ingekomen stukken

6. Sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 2 maart - Wmo-raad vergadering

1)      Notulen vorige vergadering

2)      Ingekomen stukken/mededelingen

3)      Financieel jaarverslag

4)      Activiteiten plan/ begroting 2015

5)      Reactie NOS

6)      Actualisering poll

7)      Advies gemeente (voedselbank)

8)      Symposium

9)      Punten voor overleg met Margreet van de Rakt

10)    BUVOL: 20 maart

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 13 april - Wmo-raad vergadering

1.    Opening

2.    Kennismaking met de Ouderenvereniging gemeente Uden

3.    Ingekomen stukken

4.    Verslag van de bijeenkomst van 2 maart

5.    Weergave van het gesprek van het DB met Margreet van de Rakt

6.    Activiteitenplan 2015

7.    Symposium 2015

8.    Indeling werkgroepen tbv het actieplan 2015

9.    Vernieuwing inspraak en burgerparticipatie en de gevolgen ervan voor de Wmo Raad.

10.  Agenda voor het overleg van mei 2015.

11.  Breed beraad 20 mei 2015

12.  Rondvraag en sluiting.

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 11 mei - Wmo-raad vergadering

1)      Opening

2)      Jongerenwerk

3)      Ingekomen stukken

4)      Verslag vorige vergadering 13 april

5)      Nieuws van bijeenkomst 21 april Wmo gemeente

6)      Symposium: reactie op voorstel Margreet inschakelen organisatie Magis

7)      Uitnodiging Margreet 20 mei : inkoopplan jeugdhulp en Wmo

8)      Advisering minimabeleid voor 24 mei

9)      Rondvraag sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 1 juni - Wmo-raad vergadering

1)      Opening

2)      Overleg met Platform Mensen met een Handicap

3)      Ingekomen stukken

4)      Verslag vorige vergadering 11 mei

5)      Terugblik en verslag breed beraad

6)      Overleg met Margreet over inkoopplan Jeugdhulp en Wmo

7)      Symposium

8)      Advisering minimabeleid voor 24 mei

9)      Voorstel aandachtsfunctionarissen

10)   Rondvraag sluiting

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 6 juli - Wmo-raad vergadering

1) Opening

2) Mededelingen

3) Kennismaking met nieuwe leden

4) Verslag van gemeentelijke bijeenkomsten

5) Voorbereiding symposium

6) Activiteiten 2015

7) Rondvraag

 

 

Maandag 7 september - Wmo-raad vergadering

1) Opening

2) Ingekomen stukken

3) Activiteiten plan en Begroting 2016

4) Toekomstige samenstelling Wmo-raad; nieuwe leden/wisseling bestuur

5) Adressen lijst

6) Informatie markt: stand van zaken

7) Reacties op  brieven gemeente: Jeugd beleid / Eigen bijdrage Wmo via CAK/ Nieuwe beleids= regels

8) BUSVOL 9 oktober

9) Uit ingekomen stukken: cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten van 3 september tot 5 oktober:  vragenlijst.

 

Klik hier voor de notulen.

Maandag 5 oktober - Wmo-raad vergadering

Maandag 2 november - Wmo-raad vergadering

Maandag 7 december - Wmo-raad vergadering

1. opening en verslag van vorige keer.

2. ingekomen stukken

3. verslag van de G 1000 bijeenkomst

4.verslag van Breed Beraad

5. ontwikkelingen: landelijk, regionaal en lokaal.

6. vervolg over toekomstige Adviesraad Sociaal Domein

7. takenverdeling in het bestuur; wie neemt voorlopig de rol van penningmeester?

8. wat verder ter tafel komt

9. rondvraag en sluiting

 

Klik hier voor de notulen.